مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: کیمیای سعادت

کیمیای سعادت

حق تعالی جاهل سخی (بخشنده) را دوستتر دارد از عابد بخیل .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

چنین گفته آمد که اول درم و دینار که در دنیا بزدند ابلیس آن را برگرفت و در چشم مالید و بوسه همی داد و همی گفت : «هر که تو را دوست دارد بنده به من است» .  

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

عیسی همی گوید : دنیا را به خدایی مگیرید تا شما را به بندگی نگیرد .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

دور باش از حسد که اول خون ناحق که ریختند به حسد بود ، پسر آدم برادر خویش را بکشت .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

رسول : هیچ جرعه ای که بنده فروخورد نزد حق تعالی دوست تر از جرعه خشم نیست و هیچ بنده ای از آن فرونخورد الا که حق تعالی دل وی به ایمان پر کند .     (این سطور توسط

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

رسول گفت : اگر کسی با کاردی تیز نزدیک کسی شود بهتر از آن بود که اندر وی ثنا گوید .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

مصعب بن زبیر گوید که نزدیک ما پذیرفتنِ غمز (سخن چینی) از غمز بدتر است . (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

نمام (سخن چین) که سخن وی ننیوشند از یتیم خوارتر است. (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

حاجت بر خویشاوندان که وفا نکنند از زمهریر سردتر است. (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته

کیمیای سعادت

بهتان بر بی گناه از زمین گران تر است. (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

ادامه نوشته