مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: پیدایش فاشیسم

پیدایش فاشیسم

بحران های اجتماعی-اقتصادی را باید یکی از مهمترین علل پیدایش و پایه جنبش های فاشیستی دانست. این بحران ها موجب شدند تا در میان قشرهای وسیعی از مردم نوعی احساس عدم امنیت اجتماعی و احساس خطر شدید پدید آید و

ادامه نوشته