مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: نادر ابراهیمی

یک عاشقانه‌ی آرام / نادر ابراهیمی – بریده ۳۹

عشق به میهن و ملت، ابزاری است برای وصل به آزادی، عدالت و صلحی پایدار در سراسر جهان. آن‌ها که عشق به میهن و ملتِ خود را دستاویزی می‌کنند برای تجاوز به حقوق ملت‌ها و سرزمین‌های دیگران، دیوانگانی هستند بایسته‌ی

ادامه نوشته

یک عاشقانه‌ی آرام / نادر ابراهیمی – بریده ۳۸

عظمت و افتخار در استمرار است و دوام. عاشق «شدن» مساله‌ای نیست؛ عاشق «ماندن» مساله‌ی ماست؛ بقای عشق، نه بُروز عشق. هر نوجوانی هم گرفتار هیجاناتِ عاشقانه می‌شود، اما آیا عاشق هم می‌مانَد؟ عشق به اعتبارِ مقدارِ دوامش عشق است

ادامه نوشته

یک عاشقانه‌ی آرام / نادر ابراهیمی – بریده ۳۴

من نه به گرسنه نگه داشتنِ خویش اعتقاد دارم نه به سیریِ نفرت انگیز. هردوی این‌ها، مصرفی کردنِ یک کشش است. دوام، در مصرف کردن است و به‌کارْبردن، نه در مخفی داشتن و دفن کردن. پیوسته پُر و لب به

ادامه نوشته

یک عاشقانه‌ی آرام / نادر ابراهیمی – بریده ۳۳

نیکبختیِ شخصی، بدون قدم برداشتنی جدّی جهت فراهم آوردن نیکبختی همگانی، چیزی است احمقانه، بی‌دوام، و مصرفی؛ سعادتی که مخصوص طبقه‌ی مرفّهِ بدون مغز و عاطفه و مسئولیت؛ که تازه، سعادت هم نیست؛ لذتی است همانند لذتِ نشخوارکنندگان، زمانی که

ادامه نوشته