مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: قارچ

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۷

نیاکان انسان احتمالاً یک یا دو میلیون سال است که دارای زبان مکالمه ای بوده‌اند و هیچ چیزی حاکی از آن نیست که آن‌ها اساطیر را برای یکدیگر نقل نمی‌کردند . با‌گذشت زمان ، اساطیر تغییر کردند ، برخی از

ادامه نوشته