مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: طبیعت

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۲

در حالی که علم به ما توانایی غلبه بر طبیعت را می‌دهد ، اسطوره در مسلط کردن انسان بر محیط عاجز است . با این حال اسطوره به انسان این پندار موهوم را می‌دهد که او می‌تواند جهان را بفهمد

ادامه نوشته