مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: روانشناسی اجتماعی

گریز از آزادی

باید در حفظ موفقیت هایی که نصیب دموکراسی نوین شده از دل و جان کوشید . اصل انتخاب حکومت ، یعنی حکومتی که منتخب مردم و مسئول در برابر آنهاست ، یا حقوقی که به وسیله قانون حقوق (Bill Of

ادامه نوشته

گریز از آزادی

بزرگترین عنصر تشکیل دهنده ی خودانگیختگی عشق است ، اما نه عشقی که حاصلش مستحیل شدن در دیگری یا تملک اوست ، بلکه عشق به معنی اثبات دیگران ، به معنی یکی شدن فرد با دیگران بدان اساس که نفس

ادامه نوشته

گریز از آزادی

وضع هنرمند شبیه وضعی است که انقلابیون در طول تاریخ بدان دچار بودند . انقلابی موفق زمامدار می‌شود ، و انقلابی ناکامیاب در زمره مجرمین در می آید. (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر

ادامه نوشته

گریز از آزادی

پیش از آنکه دیری از آغاز تعلیم و تربیت کودک بگذرد ، احساساتی می آموزد که به هیچ وجه از آن وی نیستند . به او یاد می دهند که مردم را دوست بدارد و بدون اینکه قوای نقاد خویش

ادامه نوشته

گریز از آزادی

وقتی می‌گوییم فکری بدیع یا اصیل است منظور آن نیست که قبلا به ذهن هیچ کس نرسیده باشد ، بلکه می‌خواهیم برسانیم که اندیشه از خود فرد سرچشمه گرفته و نتیجه فعالیت ذهنی خود اوست و به وی تعلق دارد.

ادامه نوشته

گریز از آزادی

حق بیان افکار فقط در صورتی دارای معناست که بتوانیم افکاری هم برای بیان از خود داشته باشیم. (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

ادامه نوشته

گریز از آزادی

تاریخ بشر تاریخ افزایش تعین و تشخص است ، تاریخ رشد آزادیست . جستجوی آزادی نیروی مابعد الطبیعی نیست که بتوان به وسیله ی قانون طبیعت توجیه یه کرد ، نتیجه قهری ، سیر تعین و تشخص و رشد فرهنگ

ادامه نوشته

گریز از آزادی

البته «رهبران» باید بر مسند قدرت بنشینند ، ولی این دلیل نیست که توده ها امیال سادیستی خود را تشفی نبخشند . طعمه‌های سادیسم که به توده ها عرضه می گردند اقلیت های سیاسی و نژادی آلمان و پس از

ادامه نوشته

گریز از آزادی

گوبلز : گاهی انسان به افسردگی دچار می‌شود . تنها راه چیره شدن بر این حال آن است که دوباره در برابر توده ها رویم ، چه چشمه زاینده قدرت ما مردمند . (این سطور توسط تیم کرم کتاب از

ادامه نوشته

گریز از آزادی

گذشته از وضعیت اقتصادی ، آبرو و اعتبار طبقه متوسط پایین نیز پس از جنگ سریع رو به زوال گذاشت . پیش از جنگ عضوی از این طبقه می‌توانست احساس کند که نسبت به کارگران برتر است . پس از

ادامه نوشته