مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: تکرار

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۱

جورج اچ [هنری] لویس: شما در یادگیری یک زبان جدید، نواختن یک ابزار موسیقی یا به اجرا گذاشتن حرکات جدید و ناآشنا سختی و دشواری سنگینی را احساس می‌کنید زیرا هنوز کانالی تشکیل نشده تا اطلاعات جدید در آن جریان

ادامه نوشته