مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

 اگر اصلاً زندگی دارای مفهومی باشد ، پس باید رنج هم معنایی داشته باشد . رنج بخش غیر قابل ریشه‌کن شدن زندگی است ، گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد . زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد

ادامه نوشته