مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: اشتفان تسوایگ

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۴۱

خودکامگی ها در متنِ تاریخِ پایان‌ناپیدای زندگی بشری، لحظه‌های کوتاهی بیش نیستند و هر آنچه بخواهد گذشته پرستانه بر پویاییِ زندگی راه بربندد، پس از درنگی کوتاه، به کناری رانده می‌شود و زندگی با نیرویی دوچندان، همچنان به پیش می‌رود.

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۴۰

آن‌ها که تنها خواستشان افزودن هر چه بیشتر بر شماره ی هواخواهان خویشتن است و از این رو مردم را به هواخواهی از خود مجبور می‌کنند، به دیوانه‌ای می‌مانند که خمره ای دارد که کَمَکی شراب در آن است و

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۳۹

شیوه ی تبلیغ قهرآمیز متکی بر داغ و درفش، اگر چه عدد پیروان گروهی را بیشتر می‌کند، اما سربازگیری اجباری تنها بر شمار هواخواهان دروغینِ جهان‌نگری‌ها می افزاید و بس. اما در حقیقت، جهان‌نگری‌هایی که به این شیوه قهرآمیز هواخواه

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۳۷

تنها «نفس حضور» و «بودن» مردان اهل اخلاق، خود اثربخش است. زیرا که وجود محض آنان گرد بر گردشان، چنان فضایی از ایمان و اعتقاد می آفریند که به رغم محدود بودن ظاهری، اثر فزاینده ی آن در باطن، چون

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۳۲

قهر نورزیم بر هیچ‌کس، زیرا قهر ورزیدن هرگز انسانی را نیکوتر نکرده است. آنان که می‌خواهند انسان‌ها را با قهر خود به باور خود درآورند، کارشان در خام اندیشی ماننده به کسی است که بخواهد زورورزانه با چوبدست در حلقوم

ادامه نوشته