مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: اریک فروم

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۵۰

تنها آن کسی که به خود ایمان دارد می‌تواند نسبت به دیگران ایمان داشته باشد، زیرا فقط اوست که می‌تواند مطمئن باشد که در آینده نیز قادر است که مانند امروز باشد و در نتیجه احساس و عملش همان‌گونه خواهد

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۴۹

ایمان ناخردمندانه حقیقت پنداشتن چیزی است فقط به خاطر اینکه قدرتی آن را توصیه کرده است یا اکثریت قبولش دارند. ایمان خردمندانه از اعتقادی مستقل سرچشمه می‌گیرد که بر پایه‌ی تفکر و مشاهده‌ی ثمربخش استوار است، ولو آنکه مغایر عقیده

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۴۸

ایمان ناخردمندانه ، اعتقادی (به یک شخص یا عقیده) است که اساس آن تسلیم به مرجعی عاری از خرد است. برعکس ، ایمان خردمندانه اعتقادی است که از تجربه آدمی در فکر و احساس سرچشمه می گیرد.

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۴۶

برای سنجش اعمال دشمن از یک سلسله موازین خاص و برای سنجش اعمال خود از یک سلسله موازین دیگر استفاده می کنیم. حتی اعمال خوب دشمن را نشانی از خوی اهریمنی او می انگاریم و تصور می‌کنیم که او می‌خواهد

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۴۴

انضباط نباید به صورت قاعده ای که از خارج بر ما تحمیل شده است درآید، بلکه باید مبین اراده خود ما باشد. انضباط باید دلچسب باشد و آدمی آهسته آهسته خود را آنچنان به آن عادت دهد که اگر وقفه‌ای

ادامه نوشته