مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: اخلاق

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۷

اگر هرازگاهی نتوانستی مطابق اصول و قواعد اخلاقی رفتار کنی، ناراحت و مأیوس مشو. پس از هر شکست کمر راست کن و اگر در مجموع در اکثر موارد رفتاری درخور آدمی داری، شاکر باش.

ادامه نوشته

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۲۱

همه‌ی ملل عالم احساس می‌کنند که اگر زیادیِ نان یا برنج خود را به فقیری که عاجزانه گدایی می‌کند بدهند، بهتر از آن است که آن فقیر را بکشند یا دو چشمش را بکنند. بر همه‌ی مردم زمین واضح است

ادامه نوشته

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۴

اخلاق در موهوم پرستی و رعایت آداب و تکالیف مذهبی نیست و با عقاید دینی هم وجه اشتراکی ندارد. همه میدانند که در عقاید دینیِ مردم جهان اختلاف فراوان هست، در صورتی که اخلاق همه کسانی که از حق و

ادامه نوشته

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۵۲

همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی. و چون همه را دشمن داری، خیال دشمنان در نظر می‌آید، چنان است که شب و روز در خارستان و مارستان می‌گردی.

ادامه نوشته

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۳۷

جور کسان برتافتن و تحمل کردن چنان است که نجاست خود را دریشان می‌مالی. خُلق تو نیک می‌شود از بردباری و خُلق ایشان بد می‌شود از دوانیدن و تعدّی کردن.

ادامه نوشته

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۱۵

پیلی را آوردند بر سر چشمه‌ای که آب خورد. خود را در آب می‌دید و می‌رمید. او می‌پنداشت که از دیگری می‌رمد نمی‌‌دانست که از خود می‌رمد. همه اخلاق بد از ظلم و کین و حصد و حرص و بی‌رحمی

ادامه نوشته