مرجع بریده کتاب فارسی

Category: روانشناسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۲

تفکر و اعمال ما ریشه در آن چیزی دارند که از نظر ما جذاب به نظر می رسد. در‌ واقع اعمال و تفکرات صرفا و ضرورتاً وابسته به موارد منطقی و تابع عقل و منطق نیستند. وضعیت احساسی افراد متفاوت

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۱

تمامی تصمیمات تا حدودی تصمیمات احساسی هستند. شما هرچقدر هم که برای اقدامات‌تان دلایل منطقی داشته باشید تنها به واسطه احساس مجاب به انجام عمل می‌شوید. در حقیقت افرادی که مراکز احساسی مغزشان دچار آسیب شده است برای انجام یک

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۰

کنجکاو بودن و اشتیاق داشتن کاربردی‌تر از باهوش بود است، زیرا همین کنجکاوی و اشتیاق منجر به عمل می شود. داشتن هوش شما را به عمل وانمی‌دارد به همین دلیل هوش هیچ گاه نتایجی را ارائه نمی‌دهد. این تمایل و

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۶۷

نقطه‌ی قوت عادت‌ها این است که بدون فکر کردن می‌توانیم کارهایی را به انجام برسانیم. نقطه ی ضعف عادت‌ها ، عادت کردن به انجام امور به شیوه‌ای خاص بدون توجه به اشتباهات جزئی است.

ادامه نوشته