مرجع بریده کتاب فارسی

Category: اخلاق

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۶۹

انسان جویای نام سعادتش را در رد و قبول دیگران جستجو می‌کند؛ انسان لذت طلب سعادتش را در ارضای شهواتش دنبال می‌کند؛ و انسان عاقل سعادتش را در رفتار خودش می جوید.

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۶۸

بکوش تا مردم را راضی و قانع کنی؛ ولی اگر عدالت اقتضا می‌کند، خلاف میل و اراده آن‌ها عمل کن. اگر کسی برای ممانعت از تو به زور متوسل شد، مقابله به مثل مکن؛ آرامش و نرمی اختیار کن، و

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۶۷

در برابر عظمت جهان، آسیا و اروپا دو تکه‌ی کوچک، آبهای تمام اقیانوس ها یک قطره، کوه آتوس برآمدگی کوچکی در سطح زمین، و فراخی زمان سر سوزنی از ابدیت است. همه چیز خُرد، ناپایدار و فانی است.

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۶۱

اگر ناگزیر بر اثر جبر روزگار شکیبایی خویش را از دست دادی، بی‌درنگ خویشتنداری خود را بازیاب و بیش از حد لازم ناساز و بی‌قرار باقی نمان. اگر هماهنگی و سازگاری خود را بازیابی، از آن پس تسلط بیشتری بر

ادامه نوشته