مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۳۳

آن کس که می‌خواهد پس از مرگ هم مشهور باقی بماند از این نکته غافل است که تمام کسانی که او را به یاد دارند خواهند مرد، نسل بعدی هم در موعد مقتضی از دنیا خواهند رفت، تا اینکه سرانجام،

ادامه نوشته