محلی برای خواندن و به اشتراک گذاشتن بریده کتاب

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۲۹

همیشه آماده دو کار باش؛ نخست اینکه فقط همان کاری را انجام دهی که عقل، پادشاه و قانونگذار ما، برای خیر عموم به آن حکم می کند؛ و دوم اینکه اگر کسی اشتباهت را تصحیح کرد و تو را متقاعد

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۲۱

انسانی که بیش از هر چیز به عقل و روح خویش توجه می‌کند و به خیر آن‌ها نظر دارد ادا و اطوار درنمی‌آورد، گله و شکایت نمی کند، نه محتاج انزواست و نه نیازمند ازدحام.

ادامه نوشته