مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۶

می‌توانی در این جهان همان زندگی جهان دیگر را داشته باشی. ولی اگر آدمیان چنین اجازه ای به تو نمی‌دهند، در این صورت زندگی را ترک کن؛ و افسوس چیزی را مخور. بگو «کلبه پر دود است، پس بیرون می

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۴

آنچه برای شهر زیان‌آور نیست به شهروند زیان نمی رساند. هر بار که خیال کردی زیان دیده‌ای، این قاعده را به کار ببر: «اگر شهر زیان ندیده، پس من هم زیان ندیده ام.» ولی اگر شهر واقعاً زیان دیده هرگز

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۳

دیگران می‌توانند مرا از برخی کارهایم بازدارند، ولی نمی‌توانند جلو فکر و اراده‌ام را بگیرند، زیرا این دو از خود محافظت می‌کنند و خود را با هر شرایطی تطبیق می‌دهند.

ادامه نوشته