مرجع بریده کتاب فارسی

نامه ها – پرویز

مقصود من از به کار بردن کلمه “شیرین” این نبوده است که تو سراسر نامه ات را با جمله تو را دوست دارم و غیره پر سازی. نامه تو هر طور باشد برای من خواندنی است ولی اگر جوابی به

ادامه نوشته

نامه ها – پرویز

این چیزها به من می فهماند که وقتی مادر شدم چطور فرزندم را تربیت کنم. تو خواهی دید که من او را حتی از تو هم بیشتر دوست دارم و او از فرط خوشبختی مرا پرستش خواهد کرد و من

ادامه نوشته

نامه ها – پرویز

برای کسی که دوست میدارد و با تمام قلب هم دوست میدارد بزرگترین مصیبت ها این است که او را از دیدن محبوبش منع کنند.   (این سطور از نامه های فروغ فرخزاد به همسرش پرویز شاپور گلچین شده است)

ادامه نوشته

قابوسنامه

چون ساز بود سفر نکنی خوشی و لذت دنیا تمام نباشد که خوشی دنیا و لذت نعمت اندر آن است که نادیده ببینی و ناخورده بخوری و نایافته بیابی و این جز در سفر نباشد که مردم سفری جهان آزموده

ادامه نوشته