مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۵

خرد بخش اعلی و فرمانروای نفس است؛ پس مگذار از عواطف جسمانی، خواه درد خواه لذت، متأثر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.