مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۲۳

هیچ چیز را به دست تصادف مسپار، هیچ کاری را بدون توجه به اصول حاکم بر اجرای شایسته آن انجام مده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.