مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۵

بزرگترین بدبختی یک مرد فاضل و ادیب در این نیست که مورد حسد همکاران یا هدف افترا و تحقیر فرمانروایان جهان باشد؛ بزرگترین مصیبت برای او این است که محکومِ رأی گروهی احمق شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.