مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۱۱

کو: متعجبم که چرا دوستی را در تعالیم و احکام دین داخل نکرده‌اند، و بسیار مایلم که آن را در آداب مذهبی خودمان وارد کنم.

کوسو: هرگز چنین کاری مکنید! دوستی خود به حد کافی مقدس است. ولی آدمی باید در قبول دوستی آزاد باشد، و نباید آن را در زمره احکام داخل کرد. از این گذشته اگر در احکام و قوانین و آداب و تشریفات دینی واردش کنید، وسیله‌ای به دست هزاران راهب خواهید داد که با موعظه‌ها و رساله‌های دینی خویش، دوستی را نیز از مفهوم واقعی آن خارج کنند و به صورت ناپسند و بیهوده‌ای درآورند. حیف است که دوستی هم به دست این گروه ملوث گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.