مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۴۹

یکی گفت عاشق می‌باید که ذلیل باشد و خوار باشد و حمول باشد و از این اوصاف بر می‌شمرد. فرمود که عاشق این چنین می‌باید. وقتی که معشوق خواهد یا نه؟ اگر بی مرادِ معشوق باشد پس او عاشق نباشد، پیرو مراد خود باشد. و اگر به مراد معشوق باشد چون معشوق او را نخواهد که ذلیل و خوار باشد، او ذلیل و خوار چون باشد؟ پس معلوم شد که معلوم نیست احوال عاشق ، الا تا معشوق او را چون خواهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.