مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۱۵

تردیدی نمی‌توان داشت که این مرد روحانی، این مرد حساس و هوشمند، شخصاً از خون و خونریزی تنفر داشت و – چنان که خود اعتراف می‌کند – سنگ‌دلی و خشونت را تاب نمی‌آورد و هرگز نتوانسته بود حتی بر سر یکی از شکنجه ها و یا آدم سوزی ها در ژنو، حاضر شود و این بدترین گناه نظریه پردازانی است که از یک سو این توانایی عصبی را ندارند که خود حتی به تماشای یک اعدام بنشینند، چه رسد به اجرای آن؛ و از دیگرسو با توجیهی درونی متکی بر ایده یا نظریه و یا نظام خویش، به اجرای صدها حکم از این دست فرمان می‌دهند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.