مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۱

کالوَن به مدد توانایی شگفت انگیزش در سازماندهی ، توانسته بود تمامی یک شهر ، تمامی یک سرزمین ، و هزاران هزار شهروند تا بدان روز آزادِ آن را به دستگاهی یک‌سره فرمانبردار تبدیل کند، هر گونه استقلالی را از ریشه براندازد، و هر گونه آزاداندیشی را به سود مکتب انحصارگرای خود نابود کند. هر آنچه در هر جا نشانه ای از قدرت دارد، در سیطره ی اقتدار بی چون و چرای اوست: همه ی مقامات و اختیارات و مناصب کلیسایی، از شهرداری و دانشگاه و محاکم گرفته تا مالیّه و مدارس و زندان ها، از گزمگی گرفته تا کشیشی، و هر آنچه به نوشتن در می‌آید و هر آنچه به گفتن، و حتی کلامی که نهانی به زمزمه و نجوا بر زبان آورده می‌شود. آموزه های او حکم قانون گرفته است و زندان و تبعید و خرمن آدم سوزی – این براهین چون و چرا ناپذیر هر گونه استبداد فکری – خیلی زود به هر آن کس که جرأت کوچکترین اعتراضی بکند، می آموزاند که در ژنو، تنها یک حقیقت جاری است و کالوَن پیام‌آور آن است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.