مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 16 دی 1399

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۱۰

استبداد، بی قهر در تصور نمی‌گنجد و بر پا نمی‌ماند. هر آنکه در پی نگهداشتِ قدرت است، نیازمند دست بردن به ابزار قدرت است. هر آنکه می‌خواهد فرمان براند، می باید حق مجازات کردن داشته باشد.

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۹

بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند. من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به جای آورده‌ایم.

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۷

از توانایی‌های کالوَن، یکی این بود که هرگز از شیوه ی مستحکم و نرمش ناپذیر بیان نظراتش گامی واپس نگذاشت. چاپ های بعدی فقط شرح و تفصیل اثر اوست (در نهاد دین مسیحی – ۱۵۳۵) ، نه تصحیح آن.

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۲

هیچ ملتی و هیچ فرد خردورزی نمی‌تواند از لزوم مرزبندی دائم بین آزادی و قدرت تن بزند. زیرا آزادی بدون قدرت (اتوریته) ناممکن است (چون بدون آن به هرج و مرج کشیده می شود) و قدرت بدون آزادی نیز چنان

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۱

کالوَن به مدد توانایی شگفت انگیزش در سازماندهی ، توانسته بود تمامی یک شهر ، تمامی یک سرزمین ، و هزاران هزار شهروند تا بدان روز آزادِ آن را به دستگاهی یک‌سره فرمانبردار تبدیل کند، هر گونه استقلالی را از

ادامه نوشته