مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 27 تیر 1397

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۷

دیگران اعتراض می‌کنند که کلمه بیشعور واژه عامیانه نسبتاً جدیدی است که فقط برای تحقیر و استهزا به کار می رود و به همین دلیل درست نیست که به عنوان اصطلاح پزشکی به کار رود ، چون ممکن است باعث

ادامه نوشته

جزء از کل – استیو تولتز

وقتی مردم فکر می کنند چند روز بیشتر به پایان عمرت نمانده با تو مهربان می شوند . فقط موقعی که در زندگی پیشرفت می کنی به تو چنگ و دندان نشان می دهند . این بریده کتاب از رمان

ادامه نوشته