مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب پانزدهم (در تمتع گرفتن)

و همچنانکه گفتم که مجامعت (هم بستر شدن ، سکس) بسیار کردن زیان دارد ، ناکردن نیز زیان دارد ، پس هر چه کنی باید به اشتها (میل و رغبت) کنی و به تکلف (بی میلی) نکنی تا زیان کمتر دارد . اما به اشتها و بی اشتها بپرهیز در گرمای گرم و سرمای سرد که در این دو فصل مجامعت زیان کار تر باشد ، خاصه (به ویژه) پیران را .


(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.