مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب سیزدهم (اندر مزاح و نرد و شطرنج)

نرد و شطرنج باختن (قمار کردن) بسیار عادت مکن و اگر چند نیک توانی باختن (اگر زیاد قمار می کنی ) با کسی که به مقامری (قماربازی) معروف باشد مباز (هم بازی مشو) که تو نیز به مقامری معروف گردی .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.