مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

و نیز شراب خوردن بزه (گناه) است و چون بزه خواهی کرد باری بزه بی مزه مکن ، شراب که خوری خوشتر خور و سماع (آواز) که شنوی خوشتر شنو . و اگر حرام کنی با کسی نیکو کن ، تا اگر بدان جهان ماخوذ مانی ، در این جهان مذموم و معیوب نباشی ، چون این همه که گفتم کرده باشی خویشتن را بر مهمان هیچ حق مدان و ایشان را بر خود حق بسیار دان .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.