مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 11 تیر 1396

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

در مجلس اسپرغم (ریحان ، گیاه خوشبو و معطر) بسیار فرمای و مطربان خوش آواز استاد حاضر کن ، و تا نبیذ (شراب) خوش نبود نزد مهمان میار ، که خود مردمان همه روز نان بخورند  سماع (آواز) و شراب

ادامه نوشته

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

چون مهمانان در خانه تو آیند ، هر یکی را پیش‌باز (پیشواز) میرو و عزتی میکن و در خور ایشان تیمار بسزا همی دار .   (این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

ادامه نوشته