مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب یازدهم (در ترتیب شراب خوردن)

باری تا بتوانی صبوح مکن (بامداد شراب مخور) که عادت صبوح را خردمندان ناستوده داشته اند و نخست شومی آن است که نماز بامداد فوت شود ، دوم آن که خمار دوشین از سر و دماغ بیرون نرفته ، بخار امروز با وی یار شود و ثمره ی آن جز مالیخولیا (نوعی بیمار مغزی که موجب ایجاد اوهام و خیالات می شود) ، دیگر به وقتی که مردم خفته باشند تو بیدار باشی و چون مردم بیدار باشند تو را ناچار بباید خفتن ، چون همه روز بخسپی ، هر آینه همه شب بیدار باشی ، همه اعضای تو خسته و رنجور بود . و کم صبوحی (خورنده شراب در بامداد) باشد که در او عربده نبود ، یا چیزی کرده نیاید که از آن پشیمانی خیزد یا خرجی به ناواجب کرده نشود . اما اگر باوقات گاهی صبوحی واقع شود روا باشد اما عادت نباید کرد که نامحمود است ( هر از چند گاهی در وقت بامداد شراب خوردن ایراد ندارد اما نباید به این کار عادت کرد ) .


(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.