دسته بندی موضوعی کتب

آنچه در زیر مشاهده می کنید دسته بندی موضوعی کتاب ها (و نه بریده کتاب ها) است، به این معنی که این دسته بندی با توجه به صفحه شناسنامه کتاب صورت گرفته . برای نمونه در شناسنامه کتاب «جستارهایی در باب عشق» دو موضوع «فلسفه» و «عشق» ذکر شده که بر همین اساس در کرم کتاب ما این کتاب رو در دسته «فلسفه و منطق» منتشر کرده ایم. یه به طور مثال کتاب «جنایت و مکافات» بر اساس صفحه شناسنامه در دسته «داستان های روسی» منتشر شده است. 

توجه داشته باشید که تمام بریده کتاب‌های یک اثر فلسفی الزاما درباره فلسفه نیستند، برای پیدا کردن بریده‌کتاب هایی درباره ی یک موضوع خاص بهتر است از برچسب ها استفاده کنید.