بریده کتاب چیست؟

بریده کتاب چیزی شبیه برشی از یک کیک است ، قسمتی که طعم کتاب را در خود داشته باشد و مزه کتاب را بگذارد لای دندان مخاطب .
یک بریده کتاب خوب دو ویژگی مهم دارد ، اول این که ارزش دوباره خوانده شدن را داشته باشد ؛ بریده ای که ارزش دوباره خوانده شدن را نداشته باشد ارزش یک بار خواندن را هم ندارد ! دومین ویژگی یک بریده کتاب خوب این است که تحریک کننده حس کنجکاوی مخاطب باشد ؛ مخاطب باید بعد از خواندن بریده کتاب یک راست برود کتابفروشی و اصل کتاب را بخرد ، اصلا هدف از برداشتن و نقل بریده کتاب نباید چیزی جز این باشد .