تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

دریافتن این نکته اهمیت دارد که فیثاغوریان صرفاً جمعی از شاگردان فیثاغورث ، کم یا بیش مستقل و جدا از یکدیگر نبودند ؛ آنان اعضای جمعیت یا انجمنی دینی بودند که فیثاغورس ، اهل ساموس ، در کروتون در جنوب ایتالیا در نیمه دوم قرن ششم ق.م. بنیاد نهاد . خود فیثاغورث یک ایونی بود […]

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

یامبلیخوس ، زندگینامه فیثاغورس : فیثاغورس بین شاگردانش مطابق با استعدادهای طبیعی‌شان درجات مختلفی قایل شد ، به نحوی که سرّی‌ترین حکمت خویش در اختیار کسانی می گذاشت که قابلیت داشتند آن را تحویل گیرند . حتی نحوه ی زیستن برای همه ی آن‌ها یکسان نبود . به بعضی از آن‌ها دستور داده میشد که […]