روانشناسی

گریز از آزادی

در دوران پس از جنگ این وضع دگرگون شد ، نخست زوال اقتصادی طبقه متوسط قدیم فزونی گرفت و به وسیله تورمی که در سال ۱۹۲۳ پس انداز سال‌ها کار را از میان برداشت تسریع شد.
گرچه در فاصله سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ وضع اقتصادی این طبقه بهبود پذیرفت و امیدهایی نوین پدیدار شد ولی کساد اقتصادی ۱۹۲۹ باز منافع حاصله را بر باد داد . دوباره مانند دوران تورم طبقه متوسط میان طبقات کارگر و بالا به زیر فشار آمد و بی پناه و بی دفاع در معرض شدیدترین ضربات قرار گرفت.
علاوه بر عوامل اقتصادی ملاحظات روانی منجمله شکست در جنگ و سقوط نظام سلطنت نیز به وخامت اوضاع کمک میکرد . درست به این سبب که خرده بورژوازی هستی روانی خویش را بر شالوده سلطنت پی افکنده بود ، وقتی شکست و ناکامیابی به میان آمد ، اساس زندگی خود را بر باد رفته دید . اگر قرار باشد به امپراتور آلمان در ملا عام استهزاء روا دارند و بر افسران حمله برند و دستگاه دولت تغییر شکل دهد و اخلالگران سرخ را به عنوان وزرا و زین سازی را به عنوان رئیس جمهوری به خود راه دهند ، پس مردم باید به که اعتماد کنند؟


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

بعضی صفات در طول تاریخ طبقه متوسط پایین همیشه از خصایص آن به شمار می رفته است . فی المثل محبت به اقویا و نفرت از ضعفا ، فرد بینی و عناد ، احتیاط در بروز احساسات و امساک در بذل مال و خلاصه روح ریاضت کشی ، عدم وسعت نظر در زندگی ، بدگمانی و نفرت نسبت به بیگانه ، کنجکاوی و حسادت نسبت به آشنا ، و البته سعی در آراستن حسادت به جامه ی برافروختگی و رنجش اخلاقی . حاصل کلام آنکه بنیان زندگی اعضای این طبقه بر اصل قحط زدگی ، چه از لحاظ اقتصادی و چه از حیث روانی استوار بود.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

نکته دیگری که پس از روی کار آمدن هیتلر محرک اکثر مردم برای وفادار ماندن نسبت به حکومت نازی قرار گرفت آن بود که در نظر میلیون‌ها آلمانی حکومت هیتلر و آلمان حکم واحد یافتند . وقتی قدرت به دست هیتلر افتاد نتیجه ضمنی جنگیدن با او بیرون ماندن از جامعه مردم آلمان شد ، و پس از برافتادن دیگر احزاب سیاسی ، حزب نازی به منزله آلمان ، و مخالفت با آن مخالفت با آلمان به حساب می‌آمد .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

اگر من قدرتی داشتم که دیگری را بکشم ، از او «نیرومندتر» هستم ؛ ولی وقتی معنای کلمه را از نظر روانشناسی بسنجیم مشاهده می‌کنیم که مبنای شهوت قدرت نیرومندی نیست ، بلکه ضعف است. شهوت قدرت نشانه ناتوانی شخص در تحمل تنهایی در زندگیست ؛ تلاشی است مذبوحانه برای پر کردن جای نیروی حقیقی با نیروی ثانویه.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

عشق بر برابری و آزادی استوار است و اگر بر تابعیت و از دست رفتن تمامیت یکی از طرفین مبتنی شد ، دیگر عشق نیست ؛ گونه ای وابستگی است که هرچه در پس نقاب دلیل و عذر نهان شود ، باز اصل آن مازوخیسم است . سادیسم هم غالباً در جامه عشق عیان می شود . بیشتر اوقات وقتی کسی مدعی شد که تحکمش بر دیگری به خاطر مصلحت اوست ، سادیسم محبت انگاشته می‌شود ، غافل از آن که عامل اصلی تلذذ از تفوق است .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

برای گریز از آزادی دو راه اصلی در اجتماع وجود دارد : در ممالک فاشیست تسلیم به یک پیشوا و در دموکراسی خودمان وسواس برای همرنگ شدن با دیگران.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

سادیست به کسی که در فرمان اوست نیاز دارد ، آن هم نیازی شدید ، چه قدرتی که احساس میکند بر پایه این حقیقت مبتنی است که کسی در تسلط است . این وابستگی ممکن است کاملا ناهوشیار باشد ، مانند مردی که در رفتار با زنش سادیسم بروز می‌دهد و مکرر به او می گوید هر روز که خواست می تواند خانه را ترک کند ، او از این بابت نه تنها تاسفی نخواهد داشت بلکه خوشحال هم خواهد شد . معمولا زن چنان خرد شده که جرأت ندارد خانه را ترک کند و این سبب می شود که هر دو در این تصور بمانند که آنچه مرد می‌گوید راست است. ولی اگر زن جرئتی به خود داد و گفت که مرد را رها خواهد خواهد کرد ، وضعیتی پیش خواهد آمد که هیچکس انتظار نداشته است . مرد بیچاره می‌شود و از پای درمی آید و التماس میکند که زن از تصمیم خود درگذرد ، خواهد گفت که بدون او زندگی برایش محال است ، از عشق خود داد سخن می دهد و قس علی هذا . معمولاً چون زن اصلا از عرض اندام می هراسد ، مستعد است که سخنان مرد را باور کند ، تصمیم خود را تغییر دهد و بماند . به مجرد آن که ماند صحنه تکرار می‌شود . مرد به رفتار سابق برمیگردد ، زن وضعش دم به دم مشکل تر می شود و بالاخره از جا در میرود ، مرد دوباره از پای درمی آید ، زن دوباره می ماند به همین نحو قضیه ادامه پیدا می‌کند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

آدمی فقط کالا نمی‌فروشد بلکه خودش را نیز می فروشد، خویشتن را کالا احساس می‌کند . آن که از زور بازو نان میخورد نیروی جسمانی خویش و کسانی چون بازرگانان و پزشکان و کارمندان دفتری شخصیت خود را میفروشند . برای فروش محصولات یا خدمات خود ، دسته اخیر ناگزیر باید شخصیتی خوشایند وصفاتی چون انرژی ابتکار یا هر نکته دیگری که شغل مورد نظر ایجاب می‌کند دارا باشند . آنچه ارزش و حتی احتیاج به وجود این صفات را معین میکند بازار است . اگر از صفاتی که شخص عرضه می کند سودی نرسید باید گفت اصولا صفتی دارا نیست ، درست همانگونه که اگر کالایی قابل فروش نباشد گویند بی ارزش است.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

عشقی که نمی‌تواند جز به یک نفر متوجه شود خود دلیل آن است که عشق نیست ، بلکه یک بستگی ناشی از سادیسم و مازوخیسم است .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

در نظام قرون وسطا سرمایه خادم آدمی بود ، اما در نظام نوین مخدوم او شده بود .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0