Tag: کفر

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

من چون در این معنا نیک اندیشه می‌کنم که چه کسی کافر است ، در می یابم که ما آنانی را کافر می‌شناسیم که با عقیده ی ما موافقت ندارند . این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار ؛ تسامح

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

من گمان نمی‌دارم که همه ی کسانی که کافر خوانده می‌شوند ، به راستی کافر باشند … در این روزگار ، چنین عنوانی چندان هولناک است ، چنان ناسزاگونه و تحقیرآمیز و هراس آور است که هر کس می‌خواهد دشمنی

ادامه نوشته