پیدایش فاشیسم

بحران های اجتماعی-اقتصادی را باید یکی از مهمترین علل پیدایش و پایه جنبش های فاشیستی دانست. این بحران ها موجب شدند تا در میان قشرهای وسیعی از مردم نوعی احساس عدم امنیت اجتماعی و احساس خطر شدید پدید آید و اعتماد به دموکراسی لیبرال و احزاب آن متزلزل گردد. چگونگی تکامل فاشیسم آلمان به خوبی […]