مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

نظریه آناکسیمندر درباره شکل و وضع زمین : « وی می‌گوید که شکل زمین استوانه ای است و ژرفای آن یک سوم پهنای آن است » و « زمین آزادانه در فضا معلق است و هیچ چیز آن را نگه نمی‌دارد ، بلکه به علت فاصله مساوی‌اش از همه سو بر جای خود استوار است […]