پاییز فصل آخر سال است – نسیم مرعشی

چرا نمی‌آید ؟ مگر نمی‌داند امروز چقدر منتظرم ؟ انگار قرار است سر صف ، کارت هزار آفرینم را بگیرم و قبل از خوردن زنگ ، در حیاط مدرسه ، دور سنگر سنگی بدوم . دست هم را گرفته‌ایم و می چرخیم . «دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده.» گم شدن ، گم کردن […]

پاییز فصل آخر سال است – نسیم مرعشی

مردهای قدبلند نباید گریه کنند . هیچ وقت نباید گریه کنند ، حتی اگر منتال ریتارد باشند یا هر کوفت دیگری . مردهای قدبلند که گریه می‌کنند دنیا سست می‌شود ، به تار مویی بند می‌شود و هر انگشتی می‌تواند آن را روی خودش آوار کند . این بریده کتاب از رمان «پاییز فصل آخر […]