نثر فارسی

یک عاشقانه ی آرام – نادر ابراهیمی

 از کودکی ، عسل را بسیار دوست داشتم . این ، شاید ، یک قطعه خیالِ خالصِ چسبنده‌ی شیرینِ طلایی رنگ بود. کودکانِ کم سال ، قدرتِ انتخاب ندارند . کودک ، عاشقِ مادر نیست ، محتاج مادر است . عشق ، احساسی و کلامی کودکانه نیست . یک قطعه خیالِ خالصِ طلایی به نام عسل را دوست داشتم و بعدها ، این دوست داشتنِ خیالی ، گرفتارم کرد.


این بریده کتاب از «یک عاشقانه ی آرام» اثر نادر ابراهیمی گلچین شده است .

0
نثر فارسی

یک عاشقانه ی آرام – نادر ابراهیمی

احساس بطالت از کمرکش هفته آغاز می‌شود ، ازسه شنبه ها. سه شنبه نه مژده شروع دارد نه نشاط پايان . نه سهمی از ابتدا ، نه دانگی از انتها . نه راهی است سربالا ، که به امید رسیدن به قله‌یی بتوان نفس زنان و کوفته پیمودش ، نه سرازیر است که شادی ترک قله را با شوق رسیدن به خانه و زمین گذاشتن کوله و کندن پوتین های چسبیده به پا و باز کردن دگمه های بادگیر و دراز کردن آسوده ی پاها را در خود داشته باشد . قله هم اما نیست .  پس به داد سه شنبه ها بايد رسيد .


این بریده کتاب از «یک عاشقانه ی آرام» اثر نادر ابراهیمی گلچین شده است .

0
نثر فارسی

یک عاشقانه ی آرام – نادر ابراهیمی

 عشق صادقانه به زن ، فاصله ای با عشق به وطن ندارد – گرچه عشقِ نخستین حادثه است و دومین ضرورت . عشق به زن ، عشقِ به رویش است ؛ عشق به رویش ، عشقِ به خاک . و عشق به خاک ، عشق به مردمی ست که در خاک زندگی می‌کنند ؛ در وطن .


این بریده کتاب از «یک عاشقانه ی آرام» اثر نادر ابراهیمی گلچین شده است .

0
نثر فارسی

یک عاشقانه ی آرام – نادر ابراهیمی

ما هر چه بخواهیم ، می توانیم بشویم . استعداد ، بزرگترین دروغی ست که انسان ، به خویش گفته است .


این بریده کتاب از «یک عاشقانه ی آرام» اثر نادر ابراهیمی گلچین شده است .

0
نثر فارسی

یک عاشقانه ی آرام – نادر ابراهیمی

عشق ، خوب دیدن است ، خوب چشیدن ، خوب بوییدن ، خوب زمزمه کردن و خوب لمس کردن .


این بریده کتاب از «یک عاشقانه ی آرام» اثر نادر ابراهیمی گلچین شده است .

0
نثر فارسی

یک عاشقانه ی آرام – نادر ابراهیمی

حافظه برای عتیقه کردن عشق نیست ، برای زنده نگه داشتن عشق است .


این بریده کتاب از «یک عاشقانه ی آرام» اثر نادر ابراهیمی گلچین شده است .

0