Tag: مجازات

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

مردی ورق بازی کرده است ، ورق را بر گردنش می آویزند و در برابر چشم همه او را نکوهش می‌کنند . دیگری در خیابان به صدای بلند آواز خوانده است ، دستور می‌دهند که به بیرون شهر برود و

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

استبداد ، بی قهر در تصور نمی‌گنجد و بر پا نمی‌ماند . هر آنکه در پی نگهداشتِ قدرت است ، نیازمند دست بردن به ابزار قدرت است . هر آنکه می‌خواهد فرمان براند ، می باید حق مجازات کردن داشته

ادامه نوشته