Tag: قهر

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

قهر نورزیم بر هیچ‌کس ، زیرا قهر ورزیدن هرگز انسانی را نیکوتر نکرده است . آنان که می‌خواهند انسان‌ها را با قهر خود به باور خود درآورند ، کارشان در خام اندیشی ماننده به کسی است که بخواهد زورورزانه با

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

استبداد ، بی قهر در تصور نمی‌گنجد و بر پا نمی‌ماند . هر آنکه در پی نگهداشتِ قدرت است ، نیازمند دست بردن به ابزار قدرت است . هر آنکه می‌خواهد فرمان براند ، می باید حق مجازات کردن داشته

ادامه نوشته