شعر فارسی

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

آخ …
چقدر دور میدان چرخیدن خوب است
چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است
چقدر باغ ملی رفتن خوب است
چقدر مزه ی پپسی خوب است
چقدر سینمای فردین خوب است
و من چقدر از همه ی چیزهای خوب خوشم می آید
و من چقدر دلم می خواهد
که گیس دختر سید جواد را بکشم

 

(این سطور از مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

من خواب دیده ام که کسی می آید
من خواب یک ستاره ی قرمز دیده ام
و پلک چشمم می پرد
و کفش هایم هی جفت می شوند
و کور شوم اگر دروغ بگویم
من خواب آن ستاره ی قرمز را
وقتی که خواب نبودم دیده ام

(این سطور از مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

مادر تمام زندگی اش
سجاده ایست گسترده
در آستان وحشت دوزخ
مادر همیشه در ته هر چیزی
دنبال جای پای معصیتی می گردد

 

(این سطور از مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

از آینه بپرس
نام نجات دهنده ات را
آیا زمین که زیر پای تو می لرزد
تنهاتر از تو نیست؟

 

(این سطور از مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

تولدی دیگر

تو گونه هایت را می چسباندی
به اضطراب پستان هایم
و گوش می دادی
به خون من که ناله کنان می رفت
و عشق من که گریه کنان می مُرد

 

(این سطور از مجموعه شعر «تولدی دیگر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

تولدی دیگر

سخن از پیوند سست دو نام
و هم آغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایق های سوخته ی بوسه ی تو

 

(این سطور از مجموعه شعر «تولدی دیگر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

تولدی دیگر

گیسویم در تنفس تو رها
می شکفتم ز عشق و می گفتم :
هر که دلداده شد به دلدارش
ننشیند به قصد آزارش
برود چشم من به دنبالش
برود عشقِ من نگهدارش …

 

(این سطور از مجموعه شعر «تولدی دیگر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0