انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

آنچه هم‌اکنون ما را تهدید می‌کند احتمالاً پدیده‌ای است که می‌توانیم آن را «ارتباط زیاد از حد» بنامیم ؛ یعنی تمایل به آنکه در هر نقطه ی جهان از آنچه در سراسر عالم می‌گذرد باخبر باشیم . برای اینکه یک فرهنگ اصالت خود را حفظ کند و در عین حال مولّد نیز باشد ، می باید که هم خود فرهنگ و هم اعضای آن به اصالت خود (و حتی تا حدودی ، برتری خود بر دیگران) معتقد باشند . فقط در شرایط «ارتباط کمتر از حد» است که فرهنگ قادر به تولید هر چیزی می‌شود . این خطر وجود دارد که در آینده به مصرف کنندگان صرف تبدیل شویم ؛ بتوانیم هر چیز را از هر نقطه دنیا و از هر فرهنگ مصرف کنیم اما اصالت خود را از دست بدهیم .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

0
انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

توسعه ی همه ی توانایی‌های ذهنی انسان به یکباره غیر ممکن است . نکته اصلی این است که انسان فقط از قسمت کوچکی از ذهن خود استفاده می‌کند و این قسمت کوچک در فرهنگ‌های گوناگون مشابه نیست .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

0