شعر فارسی

عصیان

بعدها نام مرا باران و باد
نرم می شویند از رخسار سنگ
گور من گمنام می ماند به راه
فارغ از افسانه های نام و ننگ

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

عصیان

مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبار آلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

عصیان

بر تو چون ساحل آغوش گشادم
در دلم بود که دلدار تو باشم
وای بر من که ندانستم از اول
روزی آید که دل آزار تو باشم

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

عصیان

فردا اگر ز راه نمی آمد
من تا ابد کنار تو می ماندم
من تا ابد ترانه ی عشقم را
در آفتاب عشق تو می خواندم

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

عصیان

اینجا ستاره ها همه خاموشند
اینجا فرشته ها همه گریانند
اینجا شکوفه های گل مریم
بی قدر تر ز خار بیابانند

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

عصیان

این شعر را برای تو می گویم
در یک غروب تشنه ی تابستان
در نیمه های این ره شوم آغاز
در کهنه گور این غم بی پایان

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

عصیان

گر خدا بودم، خدایا، زین خداوندی
کی دگر تنها مرا نامی به دنیا بود
من به این تخت مرصع پشت می کردم
بارگاهم خلوت خاموش دل ها بود

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

عصیان

هر چه داریم از تو داریم، ای که خود گفتی
مهر من دریا و خشمم همچو طوفان است
هر که را من خواهم او را تیره دل سازم
هر که را من برگزینم، پاک دامان است

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

عصیان

سال ها ما آدمک ها بندگان تو
با هزاران نغمه ی ساز تو رقصیدیم
عاقبت هم زآتش خشم تو می سوزیم
معنی عدل تو را هم خوب فهمیدیم

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+