شعر فارسی

عصیان

گر خدا بودم، خدایا، زین خداوندی
کی دگر تنها مرا نامی به دنیا بود
من به این تخت مرصع پشت می کردم
بارگاهم خلوت خاموش دل ها بود

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

عصیان

هر چه داریم از تو داریم، ای که خود گفتی
مهر من دریا و خشمم همچو طوفان است
هر که را من خواهم او را تیره دل سازم
هر که را من برگزینم، پاک دامان است

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

عصیان

سال ها ما آدمک ها بندگان تو
با هزاران نغمه ی ساز تو رقصیدیم
عاقبت هم زآتش خشم تو می سوزیم
معنی عدل تو را هم خوب فهمیدیم

 

(این ابیات از مجموعه شعر «عصیان» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+