Tag: سباستین کاستلیو

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

سباستین کاستلیو : اینان که چنین نابود شدند ، من نمی‌گویم اگر اسبان ، می‌گویم اگر گوسپندان هم می بودند ، هر امیر و شه‌زاده ای از نابودی‌شان بر خود گمان زیانی بس کلان می‌برد . سباستین کاستلیو : اینان

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

سباستین کاستلیو : جستار حقیقت و گفتار آن ، بدان سان که آدمی آن را می‌اندیشد ، هرگز جزم آمیز نیست . هیچ‌کس را نمی‌توان به زور ، به پذیرفتن باوری واداشت . باور آدمی آزاد است . این بریده

ادامه نوشته