تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

پس از سقوط شهر کرمان توسط آغا محمدخان قاجار، لطفعلی خان به اتفاق جهانگیر خان سیستانی شبانه از خندق شهر گذشتند و به طرف بم متواری شدند ولی در بین راه جهانگیر خان راه را گم کرد و از خان زند جدا ماند.
لطفعلی خان در یک شبانه روز در حدود چهل فرسنگ راه را طی نمود و خود را به بم رسانید و پس از ورود،محمد علی خان و دیگر برادران جهانگیر خان حال برادر خود را از شهریار زند جویا شدند، لطفعلی خان اظهار داشت تا بیرون شهر کرمان با هم بودیم ولی او راه را گم کرد و قریبا وارد خواهد شد.
آنها سه روز منتظر ماندند وقتی خبری از جهانگیر خان نشد یقین کردند که به دست لشکریان آغا محمد خان گرفتار شده و سرانجام به این فکر رسیدند که اگر لطفعلی خان را دستگیر و تسلیم آغا محمدخان نمایند ممکن است در مجازات برادرشان تاثیر داشته باشد لذا پس از پی کردن کرن ( اسب لطفعلی خان) و زخمی نمودن لطفعلی خان او را به زنجیر کشیده و همراه حیدر خان یکی از برادران جهانگیر خان به کرمان نزد آغا محمدخان گسیل داشتند.
جهانگیر خان در دهکده دارزین شش فرسخی بم به آنان رسید و از کردار برادران خوشش نیامد ولی کار گذشته بود.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

0
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

کریم خان از توسعه و گسترش تجارت و بازرگانی حمایت می کرد و از این طریق به افزایش ثروت و رفاه مردم کشورش کمک می نمود.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

این مساله بسیار مهم و قابل توجه است که پادشاهی که به یک کشور پهناور فرمانروایی می کند بیسواد باشد. کریم خان خواندن و نوشتن را نمی دانست ولی رفتار بیش بشر دوستانه او که مقامش را به حد رفیعی رسانیده بود کمبود بیسوادیش را جبران می نمود. او صنعتکاران و هنرمندان را تشویق می کرد و در زیر چتر حمایت خود قرار می‌داد.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

0
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

کریم خان یکی از سرداران مورد توجه نادرشاه بود و هنگام مرگش در شیراز و استان های جنوبی اقامت داشت. پس از یک کشمکش و جنگ و ستیز با رقیبانش سرانجام فرمانروایی کشور ایران را به خود اختصاص داد.
کریم خان به عنوان نایب السلطنه در حدود سی سال قدرت را در دست داشت و تحت عنوان «وکیل» یا نایب السلطنه بر ایران فرمانروایی می کرد و هیچ گاه عنوان شاهی را قبول نکرد و شیراز را مقر حکمرانی خود قرار داد و کمک های شایان و بی دریغی از مردم شیراز و اهالی جنوب دریافت داشت و سرانجام در سال ۱۷۹۹ در میان اندوه و تاثر عمومی در حالی که به او به دیده ی افتخار ایران نگاه می کردند درگذشت.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

0
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

پس از سقوط شهر کرمان توسط آغا محمدخان قاجار، لطفعلی خان به اتفاق جهانگیر خان سیستانی شبانه از خندق شهر گذشتند و به طرف بم متواری شدند ولی در بین راه جهانگیر خان راه را گم کرد و از خان زند جدا ماند.
لطفعلی خان در یک شبانه روز در حدود چهل فرسنگ راه را طی نمود و خود را به بم رسانید و پس از ورود،محمد علی خان و دیگر برادران جهانگیر خان حال برادر خود را از شهریار زند جویا شدند، لطفعلی خان اظهار داشت تا بیرون شهر کرمان با هم بودیم ولی او راه را گم کرد و قریبا وارد خواهد شد.
آنها سه روز منتظر ماندند وقتی خبری از جهانگیر خان نشد یقین کردند که به دست لشکریان آغا محمد خان گرفتار شده و سرانجام به این فکر رسیدند که اگر لطفعلی خان را دستگیر و تسلیم آغا محمدخان نمایند ممکن است در مجازات برادرشان تاثیر داشته باشد لذا پس از پی کردن کرن ( اسب لطفعلی خان) و زخمی نمودن لطفعلی خان او را به زنجیر کشیده و همراه حیدر خان یکی از برادران جهانگیر خان به کرمان نزد آغا محمدخان گسیل داشتند.
جهانگیر خان در دهکده دارزین شش فرسخی بم به آنان رسید و از کردار برادران خوشش نیامد ولی کار گذشته بود.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

کریم خان از توسعه و گسترش تجارت و بازرگانی حمایت می کرد و از این طریق به افزایش ثروت و رفاه مردم کشورش کمک می نمود.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

این مساله بسیار مهم و قابل توجه است که پادشاهی که به یک کشور پهناور فرمانروایی می کند بیسواد باشد. کریم خان خواندن و نوشتن را نمی دانست ولی رفتار بیش بشر دوستانه او که مقامش را به حد رفیعی رسانیده بود کمبود بیسوادیش را جبران می نمود. او صنعتکاران و هنرمندان را تشویق می کرد و در زیر چتر حمایت خود قرار می‌داد.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

کریم خان یکی از سرداران مورد توجه نادرشاه بود و هنگام مرگش در شیراز و استان های جنوبی اقامت داشت. پس از یک کشمکش و جنگ و ستیز با رقیبانش سرانجام فرمانروایی کشور ایران را به خود اختصاص داد.
کریم خان به عنوان نایب السلطنه در حدود سی سال قدرت را در دست داشت و تحت عنوان «وکیل» یا نایب السلطنه بر ایران فرمانروایی می کرد و هیچ گاه عنوان شاهی را قبول نکرد و شیراز را مقر حکمرانی خود قرار داد و کمک های شایان و بی دریغی از مردم شیراز و اهالی جنوب دریافت داشت و سرانجام در سال ۱۷۹۹ در میان اندوه و تاثر عمومی در حالی که به او به دیده ی افتخار ایران نگاه می کردند درگذشت.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+