تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

از نظر فیثاغورس و پیروانش فلسفه قبل از هر چیز ، بیشتر از آنکه مبنایی برای طریق رستگاری باشد ، مبنایی برای طریق زندگی است . این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه یونان ؛ جلد سوم : فیثاغورس و فیثاغوریان» اثر دبلیو کی سی گاتری ، ترجمه مهدی قوام صفری گلچین شده .