Tag: زاهد

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

همواره زاهدان – نمونه روبسپیر – خطرناکترین خودکامگانند . آن کس که خود آنچه را انسانی است ، از بُنِ جان نزیسته باشد ، رفتارش با دیگر انسان‌ها همواره غیر انسانی خواهد بود . این بریده کتاب از کتاب «وجدان

ادامه نوشته