روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

 آنچه انسان‌ها را از پای در می‌آورد ، رنج‌ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست بلکه بی‌معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است . و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست ، بلکه در رنج و مرگ هم می‌توان معنایی یافت .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

انسان موجودی است آزاد که همیشه حق انتخاب دارد . انسان واکنش خود را در برابر رنج‌ها و سختی‌های ناخواسته ولی پیش آمده ، و شرایط محیطی خود انتخاب می‌کند و هیچ‌کس را جز «خود» او یارای آن نیست که این حق را از او بازستاند .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

انسان باید در هر لحظه تصمیم بگیرد ، تصمیمی برای بهتر شدن و یا سقوط . تصمیم برای این که اثر ماندگار او در این زندگی گذرا چه خواهد بود .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می‌شود ، و یا با سرنوشتی تغییر ناپذیر روبروست ، مانند بیماری درمان ناپذیری ، و یا مبتلا به بعضی از انواع سرطان ، این فرصت را یافته است که به عالی ترین ارزش‌ها و به ژرف ترین معنای زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد . درد و رنج بهترین جلوه گاه ارزش وجود انسان است و آنچه که اهمیت بسیار دارد ، شیوه نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه ای که این رنج را به دوش می‌کشد .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

چنان زندگی کن که گویی بار دومی است که به دنیا آمده‌ای و اینک در حال انجام خطاهایی هستی که در زندگی نخست مرتکب شده بودی .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

خود فرد ، پاسخگوی زندگی خویش است و هم اوست و تنها او که می‌تواند به پرسش زندگی پاسخ گوید .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

هر موقعیت از زندگی فرصتی طلایی است که به انسان فرصت دست و پنجه نرم کردن می‌دهد . گره‌ای به دستش می‌دهد تا شانس گشودن آن را داشته باشد .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

ژان پل سارتر: انسان سازنده و طراح «عنصر و جوهر» خود است .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

0
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

نیچه : آنچه موجب مرگ من نشود ، مرا نیرومندتر می‌سازد .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

1+
روانشناسی

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

 اگر اصلاً زندگی دارای مفهومی باشد ، پس باید رنج هم معنایی داشته باشد . رنج بخش غیر قابل ریشه‌کن شدن زندگی است ، گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد . زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شد .


این بریده کتاب از «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل گلچین شده است .

1+